Con bướm trắng

Lượn vườn hồng

Gặp con ong

Đang bay vội

 

Bướm liền hỏi

Rủ đi chơi

Ong trả lời

Tôi còn bận

 

Mẹ tôi dặn

Việc chưa xong

Đi chơi rong

Mẹ không thích