Xình xịch, xình xịch!
Đoàn tàu rời ga
Tu, tu, tu … huýt
Hồi còi vang xaToa tàu là gối
Đoàn tàu là chăn
Và bánh xe lăn
Là bàn chân đạpBé vui hỏi mẹ
Bác về ga nào?
Rồi đưa mảnh giấy
“ Vé đây năm hào!”Xình xịch, xình xịch…
Tàu đang chạy nhanh
Bé lăn ra ngủ
Không kịp hãm phanh.