Ông Dacaria được đầy Thánh Thần, liền nói :
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
Cho điều gì tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an ?