Câu đố về đồ vật:

Nhiều rằng chẳng biết ăn đâu
Nằm chờ dịp đến, cào đầu người ta?