Ở đâu cũng bắc võng ngồi,
Chăm chỉ  bắt muỗi, bắt ruồi lạ không.

Ở đâu cũng bắc võng ngồi, Chăm chỉ  bắt muỗi, bắt ruồi lạ không.