Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Nước xanh, xanh đến lạ lùng
Rùa thiêng ẩn hiện, ngậm cây gươm thần?