Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi trông giống đảo là nhiều
Nổi lên ở giữa Đông Triều, Ngân Sơn?