Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Núi sông nào thấy núi sông
Ruộng đồng, biển cả cũng không thấy hình.
Vậy mà bạo lớp học sinh
Thấy năm châu, thấy nước mình từ đây.
(Là cái gì?)