Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì vừa cao, vừa dựng
Lòng người Thừa Thiên vừa cứng, vừa dai?