Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì cũng chị, cũng em
Bước ra ngoài nhà thêm sắc kém chi?