Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Có lưỡi mà hóa ra câm
Không mắt mà liếc đủ trăm ngàn người.
(Là cái gì?)