Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì cao nhất hoàn cầu.
Ai nghe cũng muốn một lần đến thăm?