Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Đen trời, trắng nước 

Ướt đầm nơi nơi?