Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì ba ngọn xếp liền
Núi giữa đỉnh tròn tên gọi “Tản Viên”?