Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Văn hay, võ giỏi ai hơn
Lập nên Tiền Hải, Kim Sơn thuở nào
Khi nghe giặc Pháp đánh vào
Tám mươi tuổi vẫn xin cầm quân đi?