Câu đố về thức ăn:

Nữ nhi sao thiếu “công dung”.
“Ngôn” thêm ngọt dịu, vậy còn chiếu chi?