Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nơi thờ liệt nữ Việt Nam
Ngày xưa danh tiếng Ngàn Nưa chống thù