Nơi nào thành quách dọc ngang 
Theo cha, Bác vượt gian nan học hành ?