Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào quan lại, vương hầu
Vua Trần triệu tập hội bàn chống Nguyên?