Còn nhỏ bơi lội bằng đuôi,
Lớn lên đuôi rụng lên ngồi bờ ao?

Còn nhỏ bơi lội bằng đuôi, Lớn lên đuôi rụng lên ngồi bờ ao?