Nơi nào nắng biển trong lành 

Bác dạy đàn trẻ học hành tiến nhanh ?