Đố ai:

Ai người Đô đốc tung hoành
Từng theo Nguyễn Huệ lừng danh diệt thù
Tên bà tên của một mùa
Chim ca, hoa nở thắm bờ yêu thương?