Quê mình biển biếc khơi xa,
Đá vôi hình dáng cây – là nhà tôi.

Quê mình biển biếc khơi xa, Đá vôi hình dáng cây – là nhà tôi.