Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào lau sậy um tùm
Nông dân nổi dậy chiếu vàng Cần Vương?