Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Không ai đắp mà cao
Không ai đào mà sâu
Không ai trêu mà khóc
Không ai chọc mà đui.
(Là những gì?