Câu đố về thức ăn:

Mứt gì tên gọi sít sao
Chẳng thừa, chẳng thiếu; ăn vào ngọt ngon?