Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Giặc Ân tan tác một khi
Anh hùng tuổi trẻ ngựa phi lên liền?