Một ông đang đi thì nhìn thấy một nhóm trẻ con đang vây quanh mổ con chó, ông liền lại gần và hỏi chuyện. Một cậu bé nói:

  - Chúng cháu nhặt được con chó này, nhưng ai cũng muốn được mang về nhà nuôi, nên chúng cháu quyết định  đứa nào nói dối giỏi nhất sẽ được nôi con chó.

  - Các cháu không được nói dối, nói dối là tội lỗi. Khi ta bằng tuổi các cháu, ta không bao giờ nói dối.

  Bọn trẻ nít im lặng một phút rồi một cậu bé thở dài nói:

  - Đưa con chó cho ông ấy đi!