Con Diêm Vương ốm, Diêm Vương sai tướng lên trần đón thầy lang xuống để chữa. Khi viên tướng đi, Diêm vương dặn:

  - Tìm nhà thầy lang nào có ít ma đứng ở cửa nhất thì hãy vào (vì mỗi khi thầy lang làm chết một con bệnh thì ma của con bệnh ấy sẽ cứ lảng vảng ở cử nhà thầy lang không chịu đi).

  Lên đến trần, viên tướng đi rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm được thầy lang nào như thế. Của nhà mỗi thầy lang xoàng ra cũng ba bốn con ma.

  Đang định quya về thì viên tướng này bỗng trông thấy nhà một thầy lang nọ chỉ có mỗi một con ma đứng ở cửa. Mừng quá, viên tướng liền bắt thầy lang đó xuống âm phủ. Xuống đến nơi viên tướng liền dẫn thầy lang vào yết kiến Diêm Vương và thuật rõ tình hình.

  Diêm vương đón được thầy giỏi mừng lắm, phán hỏi thầy lang:

  - Nhà ngươi làm thuốc bao năm nay, có dày kinh nghiệm không mà chữa bệnh khá như vậy.

  Thầy lang thưa:

  Thưa, tôi mới làm thuốc được mấy hôm nay và cũng chỉ mới chữa cho một người thôi ạ!