Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Như cá mà lại chẳng bơi
Như thuyền ra khơi mà không bánh lái
Cũng đi lại mà chẳng có chân.
(Là gì?)