Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Làm ông mà chẳng phải ông 

Khi ơn, khi oán, khi công, khi thường?