Câu đố về thức ăn:

Người ta ngon ngọt vị đường
Em đây tính khí khác thường muối pha
Cũng rùa, cũng bánh như ai
Không ít kẻ chuộng xem là bánh ngon?