Câu đố về thức ăn:

Nhiều dây nịt quấn thân tròn
Mềm mềm dẻo dẻo, cớ sao gọi đòn?