Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Nhất cao là núi tên gì
Thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn?