Câu đố về động vật:

Chim gì kêu suốt mùa hè.
Nó kêu "nước nước" ven đê ven đường?
Chim gì kêu chẳng ai thương
Kêu ra người mắng tìm đường bay xa?
Chim gì kêu giữa tháng ba
Giục chùm vải chín la đà bên sông?
Chim gì nhảy nhót trên đồng
Trên lưng trâu đậu mà trông luống cày?
Chim gì làm tổ trên cây?
Chim gì sẵn đó đẻ ngay tức thì.
Đẻ rồi chắp cánh bay đi
Ấp nở mặc trứng, con gì không nuôi?
Chim gì mà lượn trên trời
Rình con gà nhỏ làm mồi nó ăn?
Chim gì bé tị lăn tăn
Làm tổ cây ngái nhện chăng bên đường?
Chim gì đuôi cánh màu vàng
Véo von cho cả xóm làng đều thân?
Chim gì bay lượn ầm ầm?
Chim gì ăn tối, âm thầm đố ai?
Chim gì hót đủ trăm bài?
Chim gì mặt nguyệt xòe dài lông đuôi?
Chim gì chả thấy ai nuôi
Chỉ đậu cửa điện, đứng nơi cửa đền?

(Là những chim gì?)

Chim cuốc kêu suốt mùa hè
Nó kêu "nước nước" ven đê ven đường.
Chim quạ kêu chả ai thương
Kêu ra người mắng, tìm đường bay xa.
Tu hú kêu lúc tháng ba
Giục chùm vải chín la đà bên sông. .
Sáo sậu nhảy nhót trên đồng
Trên lưng trâu đậu mà trông luống cày.
Bồ các làm tổ trên cây và
Tu hú đẻ đó sẵn ngay tức thì.
Để rồi chắp cánh bay đi
Ấp nở mặc trưng con thì không nuôi.
Diều hâu mà lượn trên trời.
Rình con gà nhỏ làm mồi nó ăn. .
Chim sâu bé tị lăn tăn
Làm tổ cây ngái nhện chăng lên đường.
Hoàng anh đuôi cánh màu vàng
Véo von cho cả xóm làng đều thân.
Én, mòng bay lượn ầm ầm
Chim vạc ăn tối, âm thầm đó ai.
Chim khướu hót đủ trăm bài.
Chim công mặt nguyệt
Xòe dài lông đuôi.
Chim hạc chẳng thấy ai nuôi.
Chỉ đậu cửa điện, đứng nơi cửa đền