Câu đố tổng hợp:

Bạc đầu mà vẫn đuổi nhau
Suốt ngày dài đến đêm thâu không ngừng
Là con gì?