Câu đố về đồ vật:

Mạ khô, ruộng cạn hạn về
Máy gì chở nước phăng phăng ruộng đồng?