Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Người hát, người xướng, người đàn
Còn tôi đứng đó, quáng quàng múa may?