Câu đố về động vật:

Ngủ nằm, đi, đứng cũng nằm
Hễ ai nhìn thấy âm thầm tránh xa
Là con gì?