Câu đố về quả:

Vườn xưa kết trái bạn bè.
Quan, Trương, Lưu Bị một nhà cùng thân?