Câu đố chữ gì:

Để nguyên nhắc bạn đêm ngày
Muốn thành thợ muốn nên thầy phải chăm
Cắt đuôi rồi khắc trong tâm
Nhớ về cội gốc ngàn năm của mình?