Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Ngọn thấp, ngọn cao
Quả to, quả nhỏ
Miền ngược thì lắm
Miền xuôi chẳng nhiều?

Đố là gì?