Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sông Hương nước chảy rành rành
Nơi nào lăng tẩm, Hoàng Thành đẹp xinh?