Câu đố về thức ăn:

Ngoài xanh, trong đó
Vừa giòn, vừa dai
Buộc chặt, buộc mềm
Muốn ăn bỏ vỏ?