Câu đố về đồ vật:

Com-lê lễ phục đẹp bền
Không dây thắt cổ lắm phen người cười?