Câu đố về thức ăn:

Ngoài bao mặt, trong đậu xanh
Cớ sao còn bảo chịu phần lẻ loi?