Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Cũng núi nhưng chẳng phải Bà
Về thăm Dầu Tiếng sẽ là thấy ngay?