Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ngô vô Linh Đổng mây mờ
Ai người Nguyên soái dựng cờ đánh Tây?