Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Nghìn năm lặng lẽ âm thầm
Mưa dông, bão tố, sóng gầm nào than.
Nuôi cho cây trái ngút ngàn
Luyện nên vị ngọt chứa chan dâng đời.
(Là gì?)