Câu đố về đồ vật:

Xưa thì dầu lửa, mù u
Nay nhà sáng rực, chẳng dầu, nhờ chi?